Henning  
  Børresens

Kulturfond

-for talentfull ungdom i Hamar og tilgrensende kommuner.

Et kulturfond for ungdom på Hedmarken

Kulturfondet skal være en stimulans til ungdom som bedriver skapende eller utøvende kulturell og kunstnerisk aktivitet innen:

 • litteratur
 • bildende kunst
 • musikk/komposisjon
 • scenekunst
 • dans/-bevegelse
 • film/grafisk
 • design og brukskunst

Fondets formål er å bidra økonomisk til spesielt talentfull og dyktig ungdom og gi muligheten til å utvikle seg innen sitt kulturfelt.

Fondets størrelse, forvaltning og avkastning

Fondet skal ha en forvaltningskapital på minst kr. 750.000 og fondet finansieres ved bidrag fra

 • næringslivet
 • salg av fondsbevis til private samt
 • sammenslåing med andre fond,
 • stiftelser
 • legater.

Kulturfondet forvaltes av et eget styre på fem personer hvor styrets medlemmer rekrutteres fra ulike kulturfelt samt fondets bidragsytere.

 • Henning Børresen er fondsstyrets leder.
 • Fondets midler skal plasseres i sikrede verdipapir eller høyrentekonto i bank.
 • Inntil 75% av årets avkastning kan utdeles.
  Resterende avkastning går til konsolidering av fondet.

Hvem kan bli mottaker av fondets avkastning?

Talentfull ungdom i alderen 15 - 25 år som har vist spesielt god evne og innsatsvilje til utvikling og utøvelse av sitt interessefelt.

Utdeling av fondsmidler

Utdeling av fondsmidlene skjer en gang per år, fortrinnsvis i forbindelse med et arrangement i Hamar.

Statutter

§ 1. Fondets navn.
Fondets navn er Henning Børresens kulturfond.

§ 2. Bakgrunn.
Henning Børresens kulturfond er etablert som en erkjentlighet og takk fra Hamars innbyggere og næringsliv for den innsatsen som ildsjeler i Hamar Janitsjarskole har gjort i løpet av 30 år. Ledere, dirigenter og instruktører m. fl. har gjennom sitt virke skapt en trygg, meningsfull og lærerik tilværelse for ungdom som gjennom musikkutøvelsen i forskjellige fora har spredd glede og musikkopplevelser for byens innbyggere. Mange av Hamar Janitsjarskoles elever har utviklet seg til å bli profesjonelle musikere av verdensklasse, og er gode ambassadører for Hamar.

§ 3. Formål.
Fondets formål er å bidra med økonomiske midler til spesielt talentfull og evnerik ungdom som derved gis muligheten til å utvikle seg innen sitt kulturfelt.

§ 4.Fondets grunnkapital.
Fondet er finansiert ved gaver, salg av fondsbevis samt sammenslåing av andre fond, stiftelser og legater. Fondets grunnkapital skal være på min. Kr. 750.000,- Årlig avkastning utover utdelte midler samt nye kapitalinnskudd tillegges grunnkapitalen.

§ 5. Styre.
Fondet skal ha et styre på 6 medlemmer som rekrutteres fra ulike kulturfelt samt fondets bidragsytere. Givere med beløp over kr. 50.000,- velger styremedlemmer ved etablering og ved utskiftning. Henning Børresen skal være styrets leder. Normalt kan ingen fungere som styremedlem etter å ha fylt 75 år. Når et styremedlem ønsker å trekke seg ut av styret, passerer aldersgrensen eller vedgår ved døden, velger de gjennværende styremedlemmer et nytt medlemi hans/hennes sted. Styret er beslutningsdyktig når minst fire gjør styrelederens stemme utslaget. Styrets formann og et av styremedlemmene tegner fondet sammen. Det utbetales styrehonorarer.

§ 6. Fondets sete.
Fondet skal ha sitt sete og sin regnskapsførsel i Hamar.

§ 7. Kapitalforvaltningen.
Fondets kapital forvaltes av styret som skal sørge for betryggende regnskapsførsel og revisjon. Fondets grunnkapital skal være urørlig. Den kan til enhver tid anbringes i sikrede verdipapir og høyt forrentede konti i bank.

§ 8.Henning Børresens Talentpris.
Fondet utdeler en pris, benevnt Henning Børresens Talentpris. Talentprisen skal være en stimulans til videreutvikling for ungdom som bedriver skapende eller utøvende kulturell og kunstnerisk aktivitet innen litteratur, bildende kunst, musikk/komposisjon, scenekunst, dans/bevegelse, film/grafisk design og brukskunst. Utdelingen foretas som regel èn gang hvert år i Hamar. Mottakeren bør synliggjøre sitt virkefelt for byen gjennom f.eks nevnte arrangement. Dette kan være konsert, utstilling, mediaomtale etc. Prisbeløpet som maksimalt kan være på 75 % av fondets årlige avkastning skal som hovedregel utdeles til en mottaker. Styret kan unntaksvis fravike denne regelen.

§ 9. Endring av statuttene.
Disse statuttene kan endres etter enstemmig beslutning av fondes styre og skal godkjennes av Fylkesmannen i Hedmark.

Det kan imidlertid ikke gjøres endringer i statuttene som endrer fondets idelle karakter og formål.

Send inn søknad

Frist søknad: 20.10.2018.
Utdeling: 04.11.2018.

Søknaden - med beskrivelse av egen aktivitet og framtidsplaner sendes til:
Henning Børresens Kulturfond v/Henning Børresen, Sangenvegen 1, 2317 Hamar.
Tidligere søkere kan vise til tidl. innsendt materiell.

Send epost

Har DU husket å kjøpe ditt fondsbevis?

Innbetalingsblankett fås ved å ringe Henning Børresen tlf. 90 66 53 30 eller Hans Kr. Finckenhagen tlf. 90 16 99 30.

En stor TAKK til alle bidragsytere!

Ola Brobakken, Svein Sydhagen, Eva Skjæret, Arve Kilen, Knut Fangberget/Gro Stine Vold, Hans Petter Nesvold, Ole Ringfort, Oskar Sæther, Oliv Wangen, Inger Nyvold Anthonisen, Harald Nordbye, Hans Kr. Finckenhagen, Hanne Dinesen, Cathrine Dinesen, Helene Dinesen, Synnøve Tømmerås, Arnolf Graven, Mary Hegsvold, Oddvar Jølsgard, Sjur og Ella Østvang, Familien Østby, Botolv Gjeldaker, Erik Grøndalen, Ideal Eiendom AS, Arne Bråtelund, Ragnar Westhagen, Axel Meyer, Lars Meyer, Else Marie Liavik, Marit Engeskaug, Husfl iden Hamar, Ingebjørg Skreden, Rishaug Maskin AS, Helga Helseth, Johannes Rullestad, Tor Rullestad, Pål Rullestad, Reidulf Kleppe, Henning Engh, Odd Magne Skjønsberg, Huskelappen A/S, Erna og Kjell Florhaug, Gravdahl A/S, Egil Otervik, Bjørn Flattum Johansen, Hallgrim Sætervoll, Oliv I. Borgen, Tor Kløvstad, Sindre Bjerkestrand, Karsten Thune, Liv Maurud, Tina J. Liheim, Egil Fredrik Hersleth, Andres K. Ødegård, Bente A. Vestues, Magnus Egan, Eric Egan, Arild Wangen, Edgar J. Madsen, Karl Vidar Michelsen, Lars Holtet, Odd Aspeli, Tore Randgaard, Karl Vidar Michelsen, Martin Myrvold, Maren Myrvold, May Stensbak, Elisabeth Jacobsen, Astrid og Asbjørn Hagen, Torbjørg Orvik, Hamar Rotary Klubb, Stian Sveen, Trond Sveen, Mari Sveen, Bjørn Nygaard, Hamar Kulturskole, Martha Roko Schøyen, Peggy Sempler, Eigil Reidar Semb, Morten Finborud, Hamar Damekorps, Hamar Janitsjarskole, Bjørn Flyen, Ola Sveen, Jan Erik Borgen, Espen Amundsen, Ragnar Johnsen, Jan Morten Torsmyr, Steinar Mageli, Daniel Bjørnemyr, Barit og Rolf Skyrud, Kari Holum, Tor Fuglseth, Heidi og Bjørn Hval, Torbjørn Skinnarmo, Torill Skinnarmo, Asbjørn Mo, Kari Gudrun Bakkerud, Anders Greve-Løberg, Gudrun Kristiansen, Monrad Høistad, Widar L. Stai, Bente Fyksen, Ing-Marie Holtet, Inge Tilleraas, Hamar Lyskopi, Edle Pedersen, Marit Helene Sektnan, Else og Aage Olsen, Magne Kirknes, Astri Helgestad, Sturla Beidel, Eva Skjæret, Yngve og Tove Brit Haugstveit, Einar Kristiansen, Sigurd Østby, Liv Maurud, Botolv Joar Gjeldaker, Inger og Ragnar Anthonisen, Anders K. Ødegård, Reidun Irgens, Per Olav Sanner, Lillian Dahl, Einar Busterud, Undis Kjeldsen, Oddvar Dufseth, Finn Bø, Lions Club Hamar. Ragna Frisvold, Inger Willlassen, Knut Haugen, Johan Dystvold, Tom Kristiansen, Knut Sveen, Solveig Seem, Arild Michael Schau, Tor Holm, Gunvor Aalstad, Hamar Inner Wheel Klubb, Tor Holm, Gunvor Aalstad, Arild M. Schau, Finn Egil Bø, Berit Evelyn Haugvik, Einar Haugvik, Per Dobloug

Samt alle anonyme bidragsytere.